Obxectivos

Promover un conxunto de actuacións que consigan desenvolver desde o punto de vista económico, social e cultural o municipio de Redondela dunha forma integrada, ordenada e coherente coas planificacións estratéxicas a nivel rexional e auto  nómico, partindo sempre da base dun enfoque sistémico que permita optimizar recursos e esforzos.
 • Desenvolver iniciativas que axuden a cohesionar todo o territorio municipal
 • Motivar o interese polo patrimonio mediante a rehabilitación de elementos emblemáticos do municipio
 • Ampliar e mellorar os espazos de ocio e entretemento atendendo a criterios de accesibilidade e mobilidade
 • Promover o respecto polo medio natural mediante a creación de sendas
 • Mellorar a calidade de vida dos colectivos máis vulnerables
 • Rehabilitar e poñer en valor o contorno físico e medioambiental da marisma e do litoral da enseada de San Simón
 • Xerar solo dotacional no municipio para equipamentos públicos
 • Integrar a área de equipamentos no ámbito natural da marisma
 • Mellorar o estado actual dos equipamentos máis deteriorados e reconverter os que están en desuso
 • Potenciar o ámbito natural da marisma xerando un valor turístico de marco incomparable
 • Facer visible o potencial turístico da enseada de San Simón
 • Fomentar entre a cidadanía unha maior sensibilización cara á preservación dos recursos medioambientais e patrimoniais
 • Promover o uso de infraestruturas que fomenten e apoien a creación de emprego e o desenvolvemento económico local